Algemene voorwaarden voor Advocatenkantoor Kuijper gevestigd te Amsterdam

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming hiervan schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 Definities

De advocaat : mr. R. P. Kuijper.
Opdracht : Elk verzoek van een cliënt inzake juridisch advies, procesvertegenwoordiging of het verrichten van werkzaamheden waarvoor juridische deskundigheid is vereist c.q wenselijk wordt geacht.
Cliënt: De opdrachtgever, hieronder wordt tevens de door de opdrachtgever middels een schriftelijke machtiging aangewezen contactpersoon verstaan

Artikel 2 Totstandkoming Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door het kantoor middels een opdrachtbevestiging is aanvaard.

b. De cliënt stemt ermee in, dat de advocaat de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW

 Artikel 3 Declaraties en Toevoegingen

 a. Nadat een opdracht schriftelijk is aanvaard, zullen er geen inhoudelijke werkzaamheden in de zaak worden verricht alvorens de cliënt een zaak afhankelijk voorschot op het honorarium c.q. de eigen bijdrage, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting heeft voldaan, tenzij behandeling van de zaak wegens (beroeps-) termijnen geen nader uitstel rechtvaardigt, of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechts- bijstand dient deze er voor zorg te dragen dat de verklaring omtrent inkomen en vermogen, alsmede de vereiste bewijzen van inkomen en vermogen tijdig aan de behandelend advocaat ter beschikking worden gesteld.

c. Indien de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand om welke reden dan ook, wordt afgewezen, wordt voor reeds verrichte werkzaamheden het standaard uurtarief van € 160,- (exclusief BTW) in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Aan betalende cliënten – degene die (alsnog) niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand – worden maandelijks de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht.

e. Alle declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.

f. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente.

g. Benevens de vertragingsrente zullen tevens er buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht overeenkomstig de richtlijnen van het Rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak.

 Artikel 4 Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van de advocaat jegens cliënten en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

b. De advocaat zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is de advocaat evenwel niet aansprakelijk.

 c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de behandelend advocaat en/of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan het kantoor van de advocaat.

Artikel 5 Rechts- & Forumkeuze

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

b. Geschillen ten aanzien van de hoogte van de declaratie en/of de door de behandelend advocaat verrichte werkzaam- heden zullen echter eerst steeds aan de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam worden voorgelegd.