Argumenten moet men niet tellen, maar wegen.

Niemand zal bestrijden dat bestuursorganen moeten kunnen controleren of burgers en bedrijven regels en voorschriften naleven en gehoorzamen of beweren dat de overheid niet streng mag optreden wanneer die regels worden overtreden. Daarbij geldt natuurlijk wél dat deze controles op zichzelf op een behoorlijke en rechtmatige wijze dienen plaats te vinden en dáár wringt hem nou net de schoen. Want hoewel ook de overheid vanzelfsprekend niet het recht heeft om wetten of internationale regels te schenden om de regels te handhaven, leert de praktijk dat de meeste bestuursorganen het op zijn zachtst gezegd niet zo nauw nemen met het opvolgen van regels. Vaak is de wijze waarop bestuursorganen dienen te handhaven niet niet of onvolledig voorgeschreven zin nationale wetten zodat men als burger of ondernemer niet (goed) weet wat de overheid wel of niet mag.
Voor leken is daarom in veel gevallen erg lastig te bepalen wat mans rechten en plichten zijn. In veel gevallen maakt de overheid dan ook dankbaar misbruik van het gebrek aan kennis van de burger of ondernemer. Dit is des te vervelender wanneer men realiseert dat net als in het strafrecht, eenmaal afgelegde verklaringen of ingeleverde documenten niet meer ingetrokken kunnen worden. Dat is niet alleen een probleem als er sprake is van een vermoeden van fraude, maar ook bij ‘gewone’ controles of beoordeling van aanvragen.

Gelukkig zet de rechter nog wel eens de voet op de rem en fluit deze de overheid terug, maar dat gebeurt niet altijd en hoe dan ook vaak pas weken, maanden of jaren nádat de overheid inbreuk heeft gemaakt op uw rechten met alle gevolgen van dien. In veel gevallen is de hierdoor ontstane schade slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meer ongedaan te maken en schadevergoeding in het bestuursrecht is in de beperkt. Bovendien zijn schadevergoedingsacties langdurige en kostbare procedures.  Juist daarom is het van belang om, wanneer de overheid bij u op de drempel staat, tijdig contact op te nemen met een advocaat. Deze kan u precies uitleggen welke stukken u moet inleveren, aan welke verzoeken of vorderingen van ambtenaren u wel of niet hoeft te doen en wat de snelste methode is om een beslissing van de overheid ongedaan te maken.

Daarbij is ook van belang bij de juiste rechter aan te kloppen. na bezwaar en beroep bij de rechtbank of administratief beroep komt men bij een van de drie hoogste feitelijke gerechten terecht.  De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Daarnaast is de Raad onder meer eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen. De centrale vraag die aan de appélrechters voorligt is of de beslissing van het betrokken bestuursorgaan verenigbaar is met het recht in zowel formele en materiële zin en in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een beslissing van de Centrale Rad van Beroep is in de meeste gevallen definitief. Alleen in zeer bijzondere gevallen is een beroep in cassatie bij de Nederlandse Hoge Raad mogelijk, bij de andere twee gerechten ligt dat anders.
De Centrale Raad van Beroep  is niet de enige hooste feitelijke administratieve rechter in Nederland. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag is de hoogste rechter op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu, algemene beroepen en vreemdelingen beroep. Op het gebied van sociaal-economisch bestuursrecht en administratieve boetes is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de hoogste feitelijke rechter.