Het schenden van wettelijke voorschriften door de burger heet ‘overtreding’, het schenden van wettelijke voorschriften door de Staat echter ‘toezicht en opsporing’

Uit het feit dat art. 1 van de Wet Economische Delicten alleen al uit meerdere pagina’s bestaat mag wel blijken hoe complex en veelomvattend het economisch strafrecht is. Ondernemers, maar ook werknemers en burgers in hun privé-leven hebben te maken met een veelheid aan regels waaraan zij moeten voldoen. Steeds vaker worden bedrijven en particulieren vervolgd voor milieuovertredingen, problemen met de fiscus of schending van bestuursrechtelijke voorschriften. Niet alleen degene die zakelijk langs de grenzen van de wet laveert kan ineens worden geconfronteerd met een inval van een ‘interventieteam’ of worden aangehouden door FIOD-ECD, Sociale opsporingsdienst, Arbeidsinspectie of Vreemdelingendienst. Verder kunt u denken aan voorkennis, (her)plaatsingen van aandelen, prospectusfraude, of andere in de Wet op het financieel toezicht strafbaar gestelde gedragingen.
Bij Advocatenkantoor Kuijper staan wij cliënten graag ter zijde als een probleem gerezen is, maar vertellen deze vooral hoe zij problemen kunnen voorkomen.  Want net als bij het ‘gewone’ strafrecht wordt de overheid steeds repressiever. Het aantal toezichthouders met opsporingsbevoegdheden neemt hand over hand toe, terwijl lang niet altijd duidelijk is waar ‘toezicht’ overgaat in opsporing. Hierdoor wordt het risico dat u ooit met strafrechtelijke opsporing of vervolging te maken krijgt steeds groter. Als men toch in aanraking komt met poltitie, bijzondere opsporingsdienst/bestraffend bestuursorgaan of justitie, verdedigen wij onze cliënten te vuur en te zwaard, als verweer om welke reden dan ook niet haalbaar wordt geacht, treden wij voor de cliënt in onderhandeling met de vervolgende of sanctionerende instantie over de (hoogte) van de straf.

Niet elke (vermeende) overtreding eindigt evenwel noodzakelijkerwijs voor de economische strafrechter. Pro-actieve rechtsbijstand door gespecialiseerde strafadvocaten heeft meer dan eens tot gevolg dat een zaak (toch) niet eindigt in strafrechtelijke vervolging. Wij adviseren geregeld bedrijven en particulieren over hoe het beste kan worden geanticipeerd op (potentiële) opsporing door politie, bijzondere opsporingsdiensten en/of Justitie. Voorafgaand aan contacten met bijvoorbeeld FIOD of het Openbaar Ministerie geven wij eerlijk en helder advies over de positie en kansen van de cliënt en bereiden deze zoveel mogelijk voor op eventuele vragen. In meer dan één zaak wordt de verdachte veroordeeld door hemzelf geleverd bewijs. Wij raden u dan ook aan om bij (dreigende) problemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een advocaat in en in geen geval verklaringen af te leggen of stukken aan te bieden zonder voorafgaand deskundig advies.

Beter dan goed advies bij vervolging is het voorkomen c.q. zoveel mogelijk beperken van het risico’s voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarom dragen wij bij aan de realisatie van interne bedrijfsrichtlijnen, waaronder een vroegtijdig advies van de advocaat over (potentiele) strafrechtelijke struikelblokken.