Een pessimist ziet problemen in elke uitdaging, een optimist een uitdaging in elk probleem

Ondernemingsrecht is het onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen als de besloten en naamloze vennootschap, maar ook met de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma, de vereniging en stichting.  Tot het ondernemingsrecht behoort ook het vennootschapsrecht dat de verhouding en omgang tussen aandeelhouders, bestuurders, werknemers, crediteuren en andere belanghebbenden, zoals consumenten en de overheid reguleert.

Rechtspersonen als besloten en naamloze vennootschappen maar ook stichtingen worden in het recht erkend als zelfstandige entiteiten en hebben in belangrijke mate dezelfde rechten als natuurlijke personen. Zo kunnen zij contracten aangaan, vergunningen aanvragen, procedures voeren en hebben zij recht op privacy. Zij kunnen ook, al dan niet naast hun natuurlijke bestuurder, worden vervolgd en veroordeeld wegens strafbare feiten als fraude, milieuovertredingen en dood door schuld. Hierbij kunnen rechtspersonen op vergelijkbare wijze aanspraak maken op bescherming van hun rechten als verdachte, terwijl ze ook anderszins zijn beschermd tegen willekeurig overheidsoptreden. Net als natuurlijke personen worden zij “geboren” door hun oprichting, kunnen zij trouwen door fusie, kunnen zij “dochters” hebben en “sterven” door opheffing of faillissement. Door de zelfstandige entiteit van rechtspersonen zijn de bestuurders ervan in belangrijke mate beschermd. Deze bescherming is evenwel niet absoluut, onder omstandigheden kunnen de natuurlijke personen die de onderneming besturen bij onrechtmatig of strafbaar handelen in persoon worden betrokken in civiele procedures of worden vervolgd en/of in hun privévermogen worden aangesproken.

Voor eenmanszaken en vennoten in vennootschappen onder firma’s geldt dat er geen sprake is van een juridische of economische/financiële scheiding tussen de onderneming en de eigena(a)r(en) en geldt voor deze laatsten dat zij hoofdelijk – wat wil zeggen in hun privévermogen – aansprakelijk zijn voor het doen en laten van de ‘onderneming’.

Omdat ondernemen risico’s met zich meebrengt maken veel (middel) grote ondernemingen gebruik van een huisadvocaat, ook wel de ‘general counsel’. Diens primaire taak bestaat uit het verlenen van juridisch advies en het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de onderneming in geschillen (gecompliceerde) juridische procedures. Omdat veel kleine(re) ondernemers niet in staat zijn een eigen huisadvocaat aan te houden, hebben wij het MKB-piket en de General counsel overeenkomst ontwikkeld.