There but for the grace of God, goes John Bradford

Veel mensen beseffen niet hoe gemakkelijk men het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek kan worden en vooral niet hoe belangrijk het is om tijdens een dergelijk onderzoek te worden bijgestaan. Hoewel in Nederland verdachten redelijk goed worden beschermd en de verdachte enerzijds  tegenwoordig eerder in contact kan treden met een raadsman, wordt deze bescherming aan de andere kant uitgehold doordat onderzoek, vervolging en bestraffing in een steeds vroeger stadium beginnen.

Zodra u als verdachte wordt aangemerkt is het van groot belang dat u onmiddellijk een advocaat in de arm neemt die u goed kan begeleiden. Eenmaal afgelegde verklaringen of ‘vrijwillig’ overhandigde stukken kunnen, mits de overheid zich aan de formele voorschriften houdt, in de praktijk namelijk vaak niet ongedaan worden gemaakt. De ervaring leert dan ook dat ondanks het zwijgrecht en het recht zichzelf niet te beschuldigen de meeste verdachten – vaak zonder opzet – zichzelf de das om doen.
Het strafrecht is ruwweg onder te verdelen in het commune of ‘algemene’ strafrecht waarbij de strafbare feiten uiteenlopen van winkeldiefstal en opiumzaken, tot gewelds- en zedendelicten, jeugdstrafrecht en het bijzondere strafrecht dat zich richt op belasting- en (zekerheids)fraude, economische delicten, schending van bestuurlijke voorschriften en internationaal strafrecht.

Coummuun strafrecht

Bijzonder strafrecht Stel, u wordt geconfronteerd met de vervolging door OM en/of bijzondere opsporingsdienst van een ministerie, zoals FIOD-ECD (Financiën), AID (Landbouw), IOD (VROM) en SIOD (Sociale Zaken). Dan is het zijn van doorgewinterd strafpleiter niet voldoende. In economisch en zeker bij zekerheids- pensioenfraude, ontduiking van belastingen en sociale premies, schending van milieuvorschriften of bouwregels, landbouw of de wet Arbeid Vreemdelingen is ook een gedegen kennis van het bestuursrecht onontbeerlijk. Op dit gebied beschikken wij als een van de weinige kantoren in Nederland over specialistische kennis.

Helder advies
Wet- en regelgeving worden steeds ingewikkelder, en er komen meer strafrechtelijke en bestuurlijke boetes. Vooral bij ontnemingsvorderingen van het OM, voorkenniskwesties of sanctionering door bestuursorganen zijn adequate adviezen en deskundige procesbijstand van immens belang.

U kunt bij ons goed terecht voor instructies en adviezen om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden. Komt het toch tot een procedure, dan spannen wij ons tot het uiterste in voor de bescherming van uw rechten.

U heeft het recht om te zwijgen, u heeft het recht op en advocaat! Maak hier gebruik van!