Zaken moet zo simpel mogelijk gehouden worden, maar ook niet simpeler.

Omgevingsrecht is in feite de verzamelnaam voor alle regels, bepalingen en plannen die voor een bepaald gebied gelden. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, maar ook voor natuurbescherming, flora en fauna, én specifieke wetten zoals reconstructie of ruilverkaveling. Juist omdat het een zeer veelomvattend rechtsgebied is hebben we binnen Advocatenkantoor Kuijper er voor gekozen samenwerking op ‘best friends basis’ aan te gaan met specialisten op verschillende deelterreinen waardoor wij cliënten zowel bij de ondersteuning van aanvragen, als bij het procederen in bezwaar of beroep of het verhalen van planschade een goede en gedegen allround ondersteuning kunnen bieden.
In oktober 2010 is een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd. Als gevolg van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de wandelgangen bekend als Wabo, zijn vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (op het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming enz.) aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
De (belangrijkste) achterliggende gedachte voor de reïntegratie van verschillende regelingen was de vereenvoudiging van aanvragen en verlichting van de administratieve last, en op punten biedt de Wabo zeker ook voordelen. Het is echter de vraag of processen zondermeer gemakkelijker en sneller zullen verlopen aangezien de beperkingen die inhoudelijke (milieu)normen opleggen niet zelden een grotere rol spelen dan de complexiteit van de regelgeving. Mede gelet op het feit dat het bij aanvragen, maar zeker in bezwaar of beroep feiten en/of argumenten in een keer zo volledig en nauwkeurig naar voren te brengen blijft het verstandig (voor) tijdig deskundig advies in te winnen.